BACKSTAGE PICTURES FROM YESTERDAY'S PHOTOSHOOT

WHY ARE WE SCARED OF CONFLICTS?

Hey babes

Som I kan se på overskriften, var det en tanke, der strejfede mit hovede, fordi jeg efterhånden støder på et par stykker, som er bange for konflikter. Enten ignorer de mig eller også stopper de bare samtalen med det samme og derefter hører jeg aldrig fra dem. Hvilket jeg ikke helt forstår, fordi det er via konflikter, at båndet mellem to personer bliver stærkere. Båndet mellem to personer bliver dårligere, hvis man bare undgår eller ignorere hinanden, fordi man ikke får talt sammen. Tit skyldes konflikter misforståelser. Jeg siger ikke i alle tilfælde, men I mange tilfælde gør det.

Lad os sige, at der er sket en konflikt i mellem dig og en du holder rigtig meget af og denne konflikt er sket, fordi der i sidste ende er sket en misforståelse. Ville du så ikke hellere foretrække at snakke med personen om det og få det løst? Jeg ville hellere foretrække, at man snakker sammen og fortæller hvordan hinanden har oplevet og følt en situation. På den måde mister man ikke det forhold, man har til hinanden (som sker i nogle tilfælde) og man går ikke og bære nag. Fordi man finder ud af, at det hele bare var en misforståelse. Det vil jeg langt hellere end at man ikke snakker sammen og derfor bare lukker af for personen og på den måde mister en, som måske stod en virkelig nært.

Sidst, men ikke mindst er det også vigtigt i sådan en situation, at man kan sige undskyld. Det kan ske, at man er blevet såret af en veninde, et familiemedlem eller en kæreste, hvor det ikke var den anden parts hensigt. Der er det vigtigt, at den part som nu er veninde, familiemedlem eller kæreste, kan sige undskyld og ikke gå i offer rolle, men i stedet prøve at være forstående. På den måde løser tingene sig meget bedre, hvis vi tør at snakke med hinanden. Jeg tror meget drama kunne undgås, hvis vi turde tale sammen og ikke var så bange for den negative stemning/konflikt, der måske kun lige varer en kort stund. Jeg tror det ville give mere respekt for hinanden. Det er også en vigtig ting at kunne, fordi det siger meget om, hvor stærkt ens forhold er til den person og hvem man er som person.

Jeg ved ikke, om det her bare er mig, men har jeg ikke ret på et eller andet punkt?

Translation

Hey babes

As you can see on the headline this was a thought that came to my mind because I have in a period met people who are afraid of conflicts. Either they start ignoring me or try to end the conversation as soon as possible and then I never hear from them again. Which I don’t understand because it’s because of conflicts that a bond between two people become stronger. The bond between two people become worse if you avoid or ignore each other because you don’t talk. Most of the time conflicts happen because of misunderstanding. I don’t say in all cases but in many cases it does.

Let’s say there has been a conflict between you and someone you really care about and this conflict has happen because there has been a misunderstanding. Wouldn’t you rather choose to talk with the person and solve the problem? I would rather that you talk to each other and tell about how you have experienced and felt in the situation. In that way you don’t lose the relationship you have to that person (that happens sometimes) and you don’t hold a grudge. Because you find out that it was all a misunderstanding. I would rather do that than not talking and shut a person out of my life and then lose someone who I was really close to.

Last but not least it is important to apologize. It can happen that you get hurt by a friend, a family member or a boyfriend/girlfriend where it wasn’t that person’s intention to do that. In a situation like that it is important that the friend, family member or boyfriend/girlfriend can apologize and try to understand. In that way we get to solve the problems much better if we have guts to talk to each other. I think a lot of drama could be avoided if we had the guts to talk to each other and not were so afraid of the negative atmosphere/conflicts which only last for a second. I think It would give us some more respect for each other. It is also an important thing to do because it says a lot about how strong the relationship is to that person and who you are as a person.

I don’t know if this is just me but am I right somehow?

3 kommentarer

Skriv en kommentar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

 

Næste indlæg

BACKSTAGE PICTURES FROM YESTERDAY'S PHOTOSHOOT